Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Studenci > Praktyki studenckie > Centrum praktyk i karier (CPK)

Centrum praktyk i karier (CPK)

Drukuj

Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej – CPK (www.cpk.put.poznan.pl), jako jednostka organizacyjna Politechniki Poznańskiej funkcjonuje od 1 czerwca 2004 r. i jest jednym z najdłużej działających akademickich biur karier w Polsce.

Postawami prawnymi do prowadzenia działalności CPK są:

1) Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 1 maja 2004r.,

2) zarządzenie nr 9 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 maja 2004r. w sprawie utworzenia Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów,

3) Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy, zawarta w dniu 5 sierpnia 2004r.

Głównym celem działalności CPK jest pomoc studentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a przemysłem. Działania koncentrują się głównie w obszarze pośrednictwa pracy, praktyk i staży oraz doradztwa personalnego i zawodowego.

Zagadnienia, w jakich specjalizuje się CPK, to:

• pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy, praktyk i staży,

• prowadzenie bazy danych pracodawców oferujących pracę, praktyki, staże,

• organizacja bezpośrednich spotkań z pracodawcami,

• pośredniczenie w relacjach student-pracodawca oraz absolwent-pracodawca,

• gromadzenie, klasyfikacja i dostarczanie informacji o dynamice zmian na rynku pracy,

• informowanie o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

• prowadzenie rozmów doradczych (indywidualnych i grupowych),

• pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych,

• szkolenia i warsztaty na temat tego, jak i gdzie szukać pracy, jak zwiększać swoją wartość na rynku pracy,

• promowanie studentów i absolwentów na wielkopolskim, jak również krajowym i zagranicznym rynku pracy.

W celu realizacji powyższych zadań powstała strona internetowa CPK i baza danych studentów i absolwentów oraz pracodawców: www.cpk.put.poznan.pl.

W roku akademickim 2013/2014 CPK zajmuje się organizacją warsztatów dla studentów i absolwentów:

• Krok po kroku do własnej firmy

• Rekrutacja. O co w tym wszystkim chodzi

• W labiryncie rynku pracy

• Jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej?

• Biznes plan

• Strategia rozwoju.

Poprzez wiedzę zdobytą podczas odbywania praktyk (zarówno obowiązkowych, jak i nieobowiązkowych) oraz staży studenci dowiadują się, jakie wymagania stawiać będą przed nimi w przyszłości pracodawcy. Umożliwia to również pozyskiwanie informacji o poszukiwanych przez pracodawców umiejętnościach i kompetencjach, co z kolei przyczynia się do zwiększenia potencjału dydaktycznego uczelni.

Od 01.09.2013 r. do 31.12.2015 r CPiK realizuje projekt: „Inżynier przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej”. Do realizacji są następujące zadania: Zadanie nr 1 – współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże): wskaźnik 1000 staży dla studentów i 72 dla doktorantów. Zadanie nr 2 – wsparcie akademickich biur karier działających na uczelni. Organizacja szkoleń – wskaźnik 600 osób – szkolenia z umiejętności miękkich, 900 osób – szkolenia z umiejętności twardych.

Doradztwo psychologiczno-zawodowe – wskaźnik do realizacji: 900 osób (w tym 200 osób na sesjach indywidualnych).

CPK organizuje:

• prezentacje firm na uczelni, które są doskonałą okazją do tego, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów i zbudować pozytywny wizerunek firmy jako poszukiwanego pracodawcy,

• szkolenia,

• seminaria,

• konferencje,

• narady pracownicze.

 

Platforma E-Recruitment – zawiera informacje o stażach i praktykach. W systemie zarejestrowanych jest 7254 studentów oraz 460 absolwentów. Firm z aktywowanym kontem jest w sumie 540, w tym 401 z podpisanym porozumieniem o współpracy (dane z października 2013).

Poprawiony: wtorek, 10 grudnia 2013 13:56  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS