Praktyki zagraniczne

Drukuj

Praktyki programu Erasmus (training periods)

Politechnika Poznańska uczestniczy w programie praktyk zagranicznych ERASMUS. Oznacza to konkretnie dysponowanie funduszami i przyznawanie dofinansowania do takich praktyk w zagranicznych firmach lub instytucjach (training periods). O dofinansowanie praktyki Erasmusa może starać się każdy student Politechniki Poznańskiej po zaliczeniu 1. roku studiów. Może to być jednocześnie jego obowiązkowa praktyka wymagana w programie studiów inżynierskich lub magisterskich. Szczegółowe informacje o programie praktyk Erasmusa i rekrutacji uczelnianej są dostępne pod adresem: http://info.put.poznan.pl/erasmus/2014/08/11/2453.

Rekrutacja na praktyki Erasmusa odbywa się na poziomie uczelni (nie wydziału). Prowadzi ją Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej. Praktyka Erasmusa może trwać od 2 do 12 miesięcy (na Politechnice Poznańskiej w praktyce 3 miesiące – taki jest okres dofinansowania), zwykle w czasie wakacji letnich, i musi się zakończyć się do 30.09.

Warunkiem aplikowania i przyznania stypendium jest przedstawienie potwierdzenia z firmy lub instytucji zagranicznej o gotowości przyjęcia na praktykę. Nie można już, jak to było w latach ubiegłych, uzyskać dofinansowania z Erasmusa, a dopiero potem szukać miejsca praktyki. Kryteria przyznawania dofinansowania: potwierdzony status studenta, potwierdzona znajomość języka obcego (głównie angielskiego), działalność naukowa i społeczna na uczelni.

Rozliczenie praktyki następuje w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej na podstawie zaświadczenia z firmy/instytucji, potwierdzającego okres trwania praktyki, opisującego pokrótce jej przebieg, a także ocenę studenta (również liczbową, w skali 0-10).

Zaświadczenie to może być także podstawą do zaliczenia stażu Erasmusa jako obowiązkowej praktyki na studiach inżynierskich lub magisterskich. Informację o praktyce i zaliczenie wpisuje do indeksu i na kartę okresowych osiągnięć studentów Opiekun Praktyk na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji.

Pracownicy Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji w ramach istniejących kontaktów z zagranicznymi ośrodkami zagranicznymi mogą indywidualnie pomóc studentom znaleźć miejsce praktyki. Wydział nie organizuje natomiast żadnej oficjalnej rekrutacji na takie staże.

Praktyki współorganizowane przez IAESTE

Studenci mają również możliwość znalezienia miejsca praktyki/stażu poprzez organizację studencką IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), której oddział działa przy Politechnice Poznańskiej.

 

Poprawiony: środa, 29 listopada 2017 18:00