Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Procedura

Drukuj

Studenci odbywają praktyki w okresie przewidzianym harmonogramem roku akademickiego.
W uzasadnionych przypadkach Dziekan może udzielić zgody na odbycie praktyki w innym terminie, niekolidującym z planem zajęć dydaktycznych, według indywidualnych zasad, określanych każdorazowo dla poszczególnych przypadków. W tym przypadku studenci są zobowiązani do napisania podania (wraz z uzasadnieniem) do Dziekana z prośbą o zmianę terminu odbywania praktyki. Do podania należy dołączyć harmonogram odbywania praktyki, który nie koliduje z zajęciami na uczelni. Ostateczną decyzję podejmuje Dziekan.

Studenci mogą realizować praktykę:

a)    w Podmiotach Zewnętrznych,
b)    na Politechnice Poznańskiej,
c)    przez udział w pracach obozu naukowego,
d)    w ramach wykonywanej pracy zawodowej.

a) Praktyka realizowana w Podmiocie Zewnętrznym
Studenci mogą sami proponować Podmioty Zewnętrzne, w których chcą odbywać praktyki, lub mogą korzystać z pomocy Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej (CPK). Instytucja ta posiada wszelkie informacje na temat Podmiotów Zewnętrznych wyrażających gotowość przyjęcia studentów na praktyki. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania CPK, ewidencję porozumień podpisanych z Podmiotami Zewnętrznymi, oraz „niezbędnik studenta” zawierający informację na temat zasad obsługi studentów przez CPK, można znaleźć na stronie: www.cpk.put.poznan.pl (głównie w opcji: Aktualności).

Skierowania na praktyki wystawia CPK (2 egzemplarze). Ze skierowaniem student udaje się do Opiekuna Praktyk po podpis, a następnie zawozi je (lub wysyła) do Podmiotu Zewnętrznego. Podmiot Zewnętrzny zostawia sobie jeden egzemplarz, a drugi – podpisany przez Podmiot Zewnętrzny – student oddaje Opiekunowi Praktyk.

Jeśli w ewidencji porozumień brak Podmiotu Zewnętrznego, wybranego przez studenta jako miejsce odbywania praktyki, należy zgłosić ten fakt do CPK. W tym przypadku CPK podpisuje z Podmiotem Zewnętrznym porozumienie o współpracy i wystawia skierowanie na praktykę, lub podpisuje jednorazową umowę trójstronną. Kopię umowy trójstronnej student oddaje Opiekunowi Praktyk.

b) Praktyka na Politechnice Poznańskiej
Student może odbywać praktykę na Politechnice Poznańskiej. W tym przypadku zgodę na odbywanie praktyki oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki wydaje Kierownik Katedry, w której będzie realizowana praktyka.

c) Praktyka realizowana przez udział w pracach obozu naukowego

Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia w całości lub części praktyki studenckiej, jeżeli program obozu odpowiada wymogom określonym w programie studiów dla danej praktyki. W tym przypadku konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do Opiekuna Praktyk, w którym student podaje dane dotyczące obozu naukowego, w szczególności: okres trwania obozu, program obozu, zakres wykonywanych prac, imię i nazwisko opiekuna naukowego. Załącznikami do wniosku muszą być dokumenty potwierdzające dane podane we wniosku, opinia opiekuna naukowego oraz sprawozdanie zawierające rozszerzony opis prac wykonywanych w ramach obozu. Student musi również wypełnić ankietę opisującą uzyskane efekty kształcenia - ankieta przydatności i satysfakcji z odbytej praktyki (załącznik 5 regulaminu organizacji praktyk).

d)    Praktyka w ramach wykonywanej pracy zawodowej
Opiekun Praktyk może zaliczyć studentom na poczet praktyki wykonywaną przez nich pracę, w tym również za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyk studenckich.

Student ubiegający się o zaliczenie na poczet praktyki wykonywanej przez niego pracy zawodowej powinien wystąpić do Opiekuna Praktyk z odpowiednim wnioskiem. We wniosku należy podać: jaki okres pracy ma być zaliczony na poczet praktyki (zgodnie z planem studiów - 160 godzin), adres zakładu pracy, zajmowane stanowisko, zakres obowiązków oraz krótką charakterystykę aktywności zawodowych mających związek merytoryczny z kształceniem na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Załącznikiem do tego wniosku powinno być zaświadczenie z zakładu pracy o okresie zatrudnienia na danym stanowisku (lub umowa o pracę, umowa zlecenie itp.) wraz z krótką charakterystyką obowiązków zawodowych. Student musi również wypełnić ankietę opisującą uzyskane efekty kształcenia - ankieta przydatności i satysfakcji z odbytej praktyki (załącznik 5 regulaminu organizacji praktyk). Wskazane jest również wypełnienie przez zakład pracy ankiety opisującej uzyskane efekty kształcenia - ocena studenta przez podmiot Zewnętrzny (załącznik 4 regulaminu organizacji praktyk).

Student jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych z organizacją praktyki: uzyskania zgody Podmiotu Zewnętrznego i Opiekuna Praktyk co do wybranej przez siebie praktyki, zebrania i dostarczenia dokumentacji niezbędnej dla Opiekuna Praktyk i Podmiotu Zewnętrznego.

Dokumentacja przebiegu praktyki obejmuje:

 1. pismo od Podmiotu Zewnętrznego/Uczelni zawierające wstępną deklarację gotowości przyjęcia studenta na praktykę, jeśli CPK nie podpisało już wcześniej porozumienia o współpracy,
 2. program praktyk przygotowany przed rozpoczęciem praktyk wspólnie przez studenta, Opiekuna Praktyk i przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 3. porozumienie pomiędzy Politechniką Poznańską i Podmiotem Zewnętrznym, podpisywane przez Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej, które reguluje kwestie formalno-prawne związane ze skierowaniem studenta na praktykę,
 4. sprawozdanie z przebiegu praktyki, sporządzone przez studenta i potwierdzone przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego/Uczelni i Opiekuna Praktyk,
 5. ankietę opisującą efekty kształcenia uzyskane w czasie praktyki; ankietę wypełnia przedstawiciel Podmiotu Zewnętrznego/Uczelni, Opiekun Praktyk oraz student odbywający praktykę,
 6. zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez Podmiot Zewnętrzny/Uczelnię,
 7. w przypadku kiedy praktyka odbywa się na zasadach innych niż opisane w §8 regulaminu, student jest zobowiązany dostarczyć Opiekunowi Praktyk dokumenty potwierdzające przebieg praktyki, np. kopię umowy o pracę, umowy o dzieło, itp.Zaliczenie praktyki wpisuje Opiekun Praktyk do protokołu elektronicznego. Praktyka nie jest zaliczana na ocenę.

Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun Praktyk na podstawie:

a)    zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki,
b)    sprawozdania z przebiegu praktyki,
c)    ankiet opisujących efekty kształcenia.

Opiekunowie Praktyk organizują spotkania ze studentami, na których przedstawiają wszelkie informacje dotyczące organizacji praktyk. Spotkania odbywają się na początku semestru, w którym praktyka ma być zaliczona.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Opiekunem Praktyk lub Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk.

Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2018 12:25  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS