Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Studenci > Praktyki studenckie > Informacje ogólne

Informacje ogólne

Drukuj

Zgodnie z planem studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej praktyki studenckie w wymiarze 4 tygodni (tj. 20 dni roboczych po 8 godzin – 160 godzin) realizowane są po 6. semestrze na studiach I stopnia zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych oraz po 1. semestrze na studiach stacjonarnych II stopnia. Praktyki należy odbywać w terminie przewidzianym harmonogramem roku akademickiego (poz. wakacje letnie + praktyki, np. w roku akademickim 2018/2019 od 01.07.2019 do 16.09.2019). W uzasadnionych przypadkach Dziekan może udzielić zgody na odbycie praktyki w innym terminie, niekolidującym z planem zajęć dydaktycznych, według indywidualnych zasad, określanych każdorazowo dla poszczególnych przypadków. Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk studenckich sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk. Za całokształt zagadnień związanych z organizacją praktyk, w szczególności za nadzór merytoryczny i zaliczenie praktyk, jest odpowiedzialny Opiekun Praktyk.

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu (§32 p. 1 Regulaminu Studiów Politechniki Poznańskiej). Zaliczenie praktyki wpisuje się do protokołu elektronicznego. Praktykę zalicza Opiekun Praktyk powołany przez Dziekana.

Celem praktyk studenckich jest zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z kierunkiem studiów. W ramach praktyki student powinien uzyskać efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodne z Kartą Opisu Modułu Kształcenia, dotyczącą praktyk dla kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja. Program praktyki powinien odpowiadać kierunkowi Elektronika i Telekomunikacja lub specjalności studiów i spełniać wymagania określone we właściwej Karcie Opisu Modułu Kształcenia.

Praktyki studenckie mogą być zrealizowane przez Podmiot Zewnętrzny lub Uczelnię. Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Uczelnia nie ma możliwości refundowania kosztów związanych z odbywaniem praktyki; w związku z tym student powinien odbywać praktykę w miejscu stałego zamieszkania.

Politechnika Poznańska ubezpiecza studentów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie zbiorowe NNW) na okres trwania praktyki, zgodny z planem studiów. Jeśli student wyraża wolę dalszego odbywania praktyki po tym okresie, ubezpiecza się sam, na dowód czego przedkłada Opiekunowi Praktyk oraz Podmiotowi Zewnętrznemu ważną polisę ubezpieczeniową. Jeśli student odbywa praktyki (za zgodą Prodziekana ds. Kształcenia) w trakcie roku akademickiego, to koszty ubezpieczenia musi pokryć sam.

Zasady organizacji praktyk studenckich reguluje: "Regulamin organizacji obowiązkowych praktyk studenckich objętych planem studiów na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej" dostępny na stronie internetowej Wydziału. Obsługą administracyjną praktyk w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji zajmuje się pani Paulina Grenda, tel. 61 665 2296. Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk jest dr inż. Janusz Kleban, pok. 210 (budynek przy ul. Polanka 3), tel. 61 665 3929, e-mail: janusz.kleban@put.poznan.pl.

Poprawiony: wtorek, 12 marca 2019 09:28  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS