Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia
Ogłoszenia

POMOC MATERIALNA 2018/2019 - nowy sposób składania wniosków

Drukuj

Od nowego roku akademickiego w systemie Wirtualna Uczelnia (dotąd e-Student) uruchomiona została nowa funkcja składania wniosków stypendialnych.

STYPENDIUM SOCJALNE:
Po wypełnieniu krok po kroku wskazanych w systemie formularzy, czytelna funkcja kalkulatora ułatwi Państwu obliczenie wielkości dochodu w rodzinie.
Po wypełnieniu wniosku on-line należy go wydrukować wraz ze wszystkimi wskazanymi przez system załącznikami i podpisać.
Podpisane wniosek oraz załączniki, uzupełnione o dokumentację wymaganą w regulaminie przyznawania pomocy materialnej (zaświadczenia o dochodach, wszelkich składkach, itp.) należy złożyć w dziekanacie do dnia 12 października 2018 r.

STYPENDIUM REKTORA:
Po wypełnieniu krok po kroku wskazanych w systemie formularzy należy je wydrukować, podpisać i złożyć w dziekanacie do dnia 12 października 2018 r.
Tak jak dotychczas wymagane jest pisemne potwierdzenie dodatkowych osiągnięć studenta (np. udział w konferencjach, działalność w AZS, działalność artystyczna itp.), za które przyznawane są dodatkowe punkty.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Po wypełnieniu krok po kroku wskazanych w systemie formularzy należy je wydrukować, podpisać i złożyć w dziekanacie do dnia 12 października 2018 r.
Do wniosku należy dołączyć ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Zaproszenie do udziału w Impact mobility rEVolution' 18

Drukuj

Szanowni Państwo,

Konsorcjum IATI objęło patronatem wydarzenie pod nazwą "Impact mobility rEVolution'18". Jest to pierwszy i największy międzynarodowy kongres połączony z EXPO, w którym eksperci z branży motoryzacyjnej i transportowej połączą swoje siły z sektorem telekomunikacyjnym i wysokich technologii.

Celem "Impact mobility rEVolution'18" jest multidyscyplinarne kształtowanie przyszłości inteligentnej mobilności w Polsce. Planowany jest udział około 2 000 uczestników z Polski i zagranicy, w tym przedstawicieli biznesu, środowiska akademickiego, administracji publicznej i start-upów.

Tematyka wydarzenia zbiega się z obszarami tematycznymi IATI: transport oraz technologie informacyjne i telekomunikacyjne. Tematowi e-mobilności poświęcona była także kwietniowa Rada Naukowo-Przemysłowa IATI.

Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (Plac Sławika i Antalla 1) w dniach 12-13 września 2018 roku. Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez oficjalną stronę kongresu https://impactcee.com/mobilityrevolution/2018/

Udział partnerów naukowych jest bezpłatny.

 

Poprawiony: środa, 05 września 2018 09:37
 

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Drukuj

Szanowni Studenci,

informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium naukowe marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Regulamin, wzór wniosku oraz instrukcja wypełniania dostępne są pod linkiem:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Dokumenty należy złożyć do dnia 5.10.2018 r. Wersje elektroniczne (wnioski bez załączników) należy przesłać na adres dzial.ksztalcenia@put.poznan.pl natomiast egzemplarze papierowe (wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem załącznikami) do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich. Zgodnie z regulaminem załączniki muszą być poukładane chronologicznie i ponumerowane. Wnioski zostaną zbiorczo przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

Poprawiony: wtorek, 04 września 2018 11:24
 

Stypendium Ministra 2018/2019 dla doktorantów

Drukuj

Szanowni Doktoranci,

można już ubiegać się o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Na stronie MNiSW zostały opublikowane formularze oraz wytyczne dotyczące wniosków o stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na rok akademicki 2018/2019:

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Doktoranci zainteresowani ubieganiem się o stypendium, powinni w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2018 r. wysłać uzupełniony wniosek do swojego opiekuna naukowego (mailem do wiadomości: eliza.jankowiak-porada@put.poznan.pl oraz anna.pawlaczyk@put.poznan.pl).

 

 

Stypendium Ministra 2018/2019

Drukuj

Szanowni Studenci,

można już ubiegać się o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019.

Na stronie MNiSW zostały opublikowane formularze oraz wytyczne dotyczące wniosków o stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na rok akademicki 2018/2019:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium, powinni w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2018 r. wysłać uzupełniony wniosek do swojego opiekuna naukowego (mailem do wiadomości: eliza.jankowiak-porada@put.poznan.pl oraz paulina.grenda@put.poznan.pl).

 

Poprawiony: wtorek, 04 września 2018 11:06
 

Ogłoszenie o konkursie na stypendystę w projekcie Narodowego Centrum Nauki

Drukuj

Ogłoszenie o konkursie na stypendystę w projekcie Narodowego Centrum Nauki DAINA
pn. „Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego
w sieciach przyszłości

(ang. Cognitive Engine for Radio environmenT Awareness In Networks of the future – CERTAIN)

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Wymagania:

Od kandydata oczekujemy przede wszystkim:

 • ukończonych studiów I stopnia w zakresie Elektroniki i Telekomunikacji lub Teleinformatyki
 • znajomości podstawowych zagadnień w zakresie radiokomunikacji
 • motywacji do pracy badawczej
 • biegłej w mowie i piśmie znajomości języka angielskiego
 • łatwości w przyswajaniu nowej wiedzy
 • umiejętności programowania w językach typu C++ lub Matlab

Opis zadań:

Poszukujemy osoby zainteresowanej realizacją pracy magisterskiej/doktorskiej w ramach projektu badawczego NCN „Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego w sieciach przyszłości” (akronim: CERTAIN). Projekt dotyczy opracowania nowych metod i rozwiązań inteligentnego uczenia się i detekcji aktywności radiowej w sieciach, aby sprostać wymaganiom dotyczącym jakości usług, pojemności i koegzystencji przyszłych sieci radiowych, stanowiących Internet Rzeczy. Celem projektu jest opracowanie architektury systemu pozyskiwania, uczenia i aktualizacji informacji o otoczeniu radiowym w utworzonej bazie wiedzy.

Typ konkursu NCN: DIANA –ST

Termin składania ofert: 3 września 2018, 23:59

Forma składania ofert: poczta elektroniczna

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 września 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest pozytywna ocena uzyskana w trakcie postępowania rekrutacyjnego na stypendystę projektu na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Ocena będzie brała pod uwagę następujące elementy:

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej)
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej)
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej)

Dodatkowe informacje:

Projekt planowany jest na 3 lata. Młody naukowiec otrzyma stypendium w ramach grantu NCN w wysokości 4500 zł miesięcznie.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV (ze spisem dotychczasowych osiągnięć), listu motywacyjnego oraz listu bądź listów rekomendacyjnych.

Adres przesyłania zgłoszeń: hanna.bogucka(at)put.poznan.pl

Poprawiony: środa, 11 lipca 2018 12:14
 

Oferta pracy - Laboratorium Urządzeń Elektronicznych/Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Drukuj

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu zatrudni Specjalistę ds. badań radiokomunikacyjnych.

Więcej informacji tutaj

Poprawiony: czwartek, 21 czerwca 2018 10:36
 

OGŁOSZENIE KONKURSU DS-MK-2018

Drukuj

Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615) oraz Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 249) Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej ogłasza

wydziałowy konkurs na przyznanie środków finansowych na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

1. Adresaci konkursu

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na finansowanie projektu mogą występować młodzi naukowcy, w tym pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w jednostkach Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, zwani dalej Wnioskodawcami.

Młody naukowiec jest określany jako osoba prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy, albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

2. Sposób i termin składania wniosków

Formularz wniosku o finansowanie projektu znajduje się na stronie www.et.put.poznan.pl, zakładka: Ogłoszenia

Wniosek w jednym egzemplarzu, podpisany przez autora wniosku, opiekuna naukowego i kierownika katedry należy złożyć do 30 czerwca 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

3. Kryteria oceny wniosków

Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w zasadach konkursowych.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniem Dziekana zasadami konkursowymi podziału dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich z dn. 5 czerwca 2018 r.

Zarządzenie zamieszczono na stronie www.et.put.poznan.pl, zakładka: Ogłoszenia.

4. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Wydział środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Poznań 05.06.2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz wniosku DS-MK.pdf)Formularz wniosku DS-MK.pdf178 Kb06/21/18 09:01
Pobierz plik (Ogłoszenie konkursu DS-MK-2018 v2.pdf)Ogłoszenie konkursu DS-MK-2018 v2.pdf491 Kb06/26/18 11:22
Pobierz plik (Zarządzenie nr 1_2018 v2.pdf)Zarządzenie nr 1_2018 v2.pdf1008 Kb06/26/18 11:23
Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2018 12:16
 

Rekrutacja na studia III stopnia

Drukuj

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019.

Ogłoszenie o rekrutacji w roku 2018

Dokumenty związane z rekrutacją:

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2018 07:55
 

Praktyki w firmie NetWorks

Drukuj

Prosimy o zapoznanie się z oferta praktyk w firmie NetWorks.

Temat Praktyki:

Projektowanie i Optymalizacja Sieci Transmisyjnej
w Networks! Sp. z o.o.
(rozwój sieci komórkowych: ORANGE i T-Mobile)

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Networks! - PRAKTYKI TNO ROP.PDF)Networks! - PRAKTYKI TNO ROP.PDF194 Kb04/06/18 10:21
Poprawiony: piątek, 06 kwietnia 2018 10:21
 


Strona 1 z 4

Film o Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji

.


Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications