Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kandydaci > Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Drukuj

Studia pierwszego stopnia

Sylwetka absolwenta kierunku Teleinformatyka

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Teleinformatyka dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Mają szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania,  eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz systemów multimedialnych. Ukończenie kierunku Teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach z szeroko rozumianej branży technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT – Information and Communication Technologies), zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w tym multimedialnych oraz w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają również niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów oraz kwalifikacje niezbędne specjalistom z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.Absolwenci kierunku Teleinformatyka pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunkach pokrewnych.

Sylwetka absolwenta kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Sylwetka absolwenta kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

Absolwent jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowobadawczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia(doktoranckich).

Sylwetka absolwenta kierunku Techniczne Zastosowania Internetu:

Absolwent posiadający wiedzę na poziomie studiów I stopnia z dyscyplin: Fizyka, Informatyka, Telekomunikacja oraz Ekonomia i Zarządzanie uzyskuje wiedzę z trzech pozostałych dyscyplin. Dzięki temu absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie złożonych problemów o interdyscyplinarnym (techniczno-ekonomicznym) charakterze, niezbędne do wdrażania w gospodarce innowacji z zakresu wysokich technologii. Absolwent potrafi korzystać z literatury z poszczególnych dyscyplin oraz prowadzić fachowe dyskusje z grupami specjalistów z różnych dziedzin. Tak zdefiniowane szerokie wykształcenie czyni absolwenta kierunku naturalnym liderem mieszanych zespołów badawczych, wdrożeniowych i przemysłowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach badawczo-wdrożeniowych i przedsiębiorstwach innowacyjnych. Jest on doskonale przygotowany do czynnego udziału w procesach transformacji gospodarczej w sferze produkcji i usług. Absolwent jest także gotowy do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Sylwetka absolwenta studiów doktoranckich "Communication Technologies"

Absolwent studiów III stopnia (doktoranckich) jest wybitnym specjalistą w zakresie wybranego przez siebie obszaru telekomunikacji. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwiązywanie problemów naukowych, prezentacji wyników badań na konferencjach i w czasopismach naukowych jak również umiejętności i doświadczenie z zakresu dydaktyki szkoły wyższej. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w pracach dużych zespołów badawczych, także międzynarodowych,  i pełnienia w nich wiodącej roli.

 

 

Poprawiony: czwartek, 07 kwietnia 2016 10:13  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS