Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Erasmus > Zasady rekrutacji na studia

Zasady rekrutacji na studia

Drukuj

ERASMUS PLUS

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

I, II i III roku studiów inżynierskich

I roku studiów magisterskich

ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

TELEINFORMATYKI

Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP rozpoczyna akcję informacyjną dotyczącą wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2021/2022.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego PP w ramach Erasmus Day:

https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/attachments/prezentacja_erasmusday_15.10.2020_final.pdf

Spotkanie wydziałowe:

Przyjmowanie zgłoszeń online: ??.12.20-17.01.21

Prosimy o zapoznanie się z ofertą, a bardziej szczegółowymi informacjami i wyjaśnieniami służą także:
Dr inż. Jan Lamperski, koordynator wydziałowy programu ERASMUS+ dla kierunków ET/ICT/Teleinformatyka, jan.lamperski@put.poznan.pl, ul. Polanka – pokój 131 lub lab 025/026; dyżur w środy 10.30-11.30.

Dr Anna Pawlaczyk, anna.pawlaczyk@put.poznan.pl; dziekanat, pokój 505 (BM) poniedziałki środy, godz. 10-15, wtorki 8-11 (zdalnie).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólne zasady wyjazdów

organizowanych przez WIiT PP

w ramach programu Erasmus+

Wstępne uwagi formalne

ERASMUS jest programem stypendialnym dla studentów odbywających część studiów lub praktyki zawodowe za granicą w obrębie Unii Europejskiej (oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji) w ramach systemu ECTS.

 

System ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) reguluje zasady wymiany studentów oraz zaliczania w macierzystej uczelni, zapewniając pełną uznawalność okresu studiów odbytych za granicą, nie tylko w przypadku wyjazdów realizowanych w ramach programu ERASMUS.

 

UWAGA: Od roku akademickiego 2014/2015 rozpoczął się nowy program edukacyjny Unii Europejskiej ERASMUS PLUS.

 

Studenci szkół wyższych mogą w ramach ERASMUSa odbyć część studiów na uczelni zagranicznej i/lub praktykę zawodową w firmie lub instytucji - do 12 miesięcy na każdym poziome studiów: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia!

 

Możliwe są dwa wyjazdy do dwóch różnych uczelni w ramach jednego roku akademickiego. Na etapie aplikowania jeden wyjazd traktowany jest jako priorytetowy, i tylko na ten wyjazd student ma gwarantowane stypendium Erasmusa.

 

Ważne adresy:


Narodowa Agencji Programu ERASMUS Plus

http://erasmusplus.org.pl

Komisja Europejska

Education &Training Erasmus+

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

 

 

 

System ECTS (European Credit Transfer System) reguluje zasady wymiany studentów oraz zaliczania w macierzystej uczelni, pełną uznawalność okresu studiów odbytych za granicą, także w przypadku wyjazdów nie realizowanych w ramach programu Erasmus.

Erasmus jest programem stypendialnym dla studentów realizujących studia zagraniczne w obrębie UE (i w krajach stowarzyszonych, jak np. Turcja) w ramach systemu ECTS.

• Okres studiów (study period) w programie Erasmus może trwać od 3 do 12 miesięcy, czyli praktycznie jeden semestr lub cały rok akademicki. Umowy zawarte z poszczególnymi uczelniami zagranicznymi określają maksymalną liczbę wyjeżdżających studentów i semestrów.

• Okres praktyk (training period) w programie Erasmus może trwać od 2 do 12 miesięcy. 
• Studenci wyjeżdżający w ramach Erasmusa wybierają z oferty uczelni zagranicznej przynajmniej 4 przedmioty w semestrze. Przedmioty powinny być możliwie jak najbardziej zbliżone do tych, które obowiązują na odpowiednim roku i semestrze studiów na PP. Wybrany zestaw przedmiotów zatwierdza osoba odpowiedzialna za dany wyjazd, podpisując tzw. Learning Agreement – czyli właśnie listę przedmiotów do zaliczenia za granicą. W praktyce już po przyjeździe studenci dokonują zwykle jakichś zmian w swoich LA, gdyż ostateczna oferta przedmiotów na dany rok akademicki jest w większości uczelni dostępna znacznie później niż terminy rekrutacji na wyjazdy Erasmusa.

• Zaliczenie semestrów na uczelni zagranicznej oznacza automatyczne zaliczenie odpowiednich semestrów na PP, pod warunkiem uzyskania min. 30 punktów kredytowych ECTS za semestr (a 60 za rok).

Oceny uzyskane za granicą wpisuje do indeksu opiekun naukowy wyjazdu, a o zaliczeniu semestru decyduje ostatecznie prodziekan WIiT ds. kształcenia.

• W ramach programu możliwe są wyjazdy na III i IV roku st. inż. oraz na I i II roku studiów mgr. Na WET wyjazdy na III roku zalecane są głównie na sem. VI; na cały III rok można będzie wyjechać pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna wyjazdu na WET, uczelni zagranicznej, tzn. możliwości ułożenia dobrego programu studiów.

UWAGA: Nie można wyjechać w semestrze VII!!! a to ze względu obronę pracy inżynierskiej, a wcześniej - obowiązkowe zaliczenie sem. VII.

Wyjazd w semestrze VIII jest możliwy pod warunkiem wcześniejszej obrony, oraz odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i dopełnienia całej procedury rekrutacji na studia mgr. Mimo podpisania z PP umowy Erasmusa przed wyjazdem stypendium Erasmusa jest wypłacane dopiero od momentu potwierdzenia, że student został przyjęty na studia magisterskie.

PP wymaga natomiast bezwzględnie od studenta wyjeżdżającego na semestr dyplomowy studiów mgr obrony pracy dyplomowej w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów PP. Wyjazd na semestr dyplomowy nie może być podstawą do przedłużenia studiów. Przedłużenie terminu oddania pracy mgr jest możliwe tylko do 30.09. Później konieczne jest powtórzenie semestru dyplomowego na PP.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KWALIFIKACJI

• średnia ocen za cały okres studiów

oficjalna średnia obliczana przez dziekanat

• znajomość języka wykładowego wybranej uczelni

udokumentowana oceną z lektoratu i/lub certyfikatem międzynarodowym

(ocena 5 z lektoratu lub certyfikat to dodatkowe 0,2 punktu do średniej ocen)

 

Uwaga: w większości przypadków wymaganym językiem wykładowym jest angielski. Ale np. uczelnie we Francji prowadzą na ogół zajęcia w j. francuskim. Podobnie w niektórych innych uczelniach partnerskich, m.in. w Grecji, Portugalii, Hiszpanii czy Włoszech zajęcia odbywają się wyłącznie lub w przeważającej części w językach narodowych. Prosimy więc przy wyborze uczelni i sporządzaniu programu studiów o zwrócenie uwagi na informacje o języku, w jakim oferowane są poszczególne przedmioty!

• uczestniczenie w kołach naukowych WIiT

• uczestniczenie w Erasmus Student Network (ESN) na PP

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI WYJAZDÓW

 

Kto może wyjechać na studia?

Studenci wyjeżdżający w semestrze VIII studiów inż. powinni pamiętać o tym, że semestr ten na uczelniach zagranicznych może się rozpoczynać wcześniej niż obrony inżynierskie i rekrutacja na studia mgr na PP. Należy wówczas odpowiednio wcześniej uzgodnić z uczelnią zagraniczną późniejszy termin przyjazdu, jeśli to w ogóle możliwe. Lub postarać się o wcześniejsza obronę i przyjęcie na studia mgr na WIiT PP.

 

Długość pobytu na studiach

może wynosić od 3 do 12 miesięcy, czyli jeden semestr lub cały rok akademicki.

Wyjazd musi się zawierać w jednym i tym samym roku akademickim.

Umowy zawarte z poszczególnymi uczelniami zagranicznymi określają maksymalne liczby wyjeżdżających studentów i miesięcy pobytu.

Aktualna lista umów dwustronnych z uczelniami na:

https://www.put.poznan.pl/pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus/umowy-w-ramach-programu-erasmus

 

Program studiów – Learning Agreement

Wybrany zestaw przedmiotów zatwierdza opiekun naukowy wyjazdu, podpisując Learning Agreement – porozumienie o programie studiów.

 

UWAGA: Począwszy od tego roku akademickiego Koordynator Uczelniana prosi o wpisywanie do LA również przedmiotów, które student zamierza zaliczyć na PP – w ramach semestru lub semestrów studiów na Erasmusie.

Prosimy też o bardzo dokładne uzgodnienie PRZED WYJAZDEM kwestii ew. zaliczenia punktów ECTS za pracę mgr lub seminarium dyplomowe!

 

Formularz LA dostępny na: https://www.put.poznan.pl/pl/studia-erasmus .

 

Zmiany w Learning Agreement

W praktyce zwykle po przyjeździe na uczelnię zagraniczna studenci dokonują zmian w swoich LA, gdyż ostateczna oferta przedmiotów na dany rok lub semestr jest w większości uczelni dostępna znacznie później niż terminy rekrutacji na wyjazdy ERASMUSa.

 

Zaliczanie semestrów na uczelni zagranicznej i macierzystej

Warunki zaliczenia odpowiednich semestrów na WIiT PP to:

• uzyskanie min. 30 punktów kredytowych ECTS za semestr (min. 60 punktów za cały rok)

• zdanie wszystkich wymaganych egzaminów na uczelni zagranicznej.

 

Przedłużenie okresu studiów za granicą

Przedłużenie pobytu powinno się odbywać na zasadach wynikających z systemu ECTS, za zgodą obu uczelni. Jest ono możliwe wyłącznie po wyjeździe na semestr zimowy – tak, aby cały pobyt zawierał się w jednym roku akademickim.

Wnioski w sprawie przedłużenia pobytu i jego finansowania, wraz z pisemną zgodą prodziekana ds. kształcenia na dalsze studia za granicą, należy kierować do Koordynator Uczelnianej Programu ERASMUS+ możliwie jak najwcześniej. PP nie gwarantuje stypendium podczas przedłużonego pobytu.

 

Studia za granicą poza programem ERASMUS

Wyjazdy na studia zagraniczne mogą się odbywać również poza programem ERASMUS, na zasadach wynikających z systemu ECTS/ Student, który zamierza w ten sposób odbyć część studiów, powinien:

• przede wszystkim uzyskać pisemną zgodę wybranej uczelni na przyjęcie na studia

Jeżeli wyjazd ma się odbyć na semestrze czy roku dyplomowym, najlepiej, aby opiekunem był promotor pracy dyplomowej. Należy wówczas uzgodnić również zasady przygotowania, złożenia i obrony pracy na PP, a także na uczelni zagranicznej, jeśli student zamierza uzyskać również dyplom zagranicznej uczelni.

• uzgodnić program studiów za granicą, czyli Learning Agreement, z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (samodzielnym pracownikiem naukowym WIiT).

Jeżeli wyjazd ma się odbyć na semestrze czy roku dyplomowym, najlepiej, aby opiekunem był promotor pracy dyplomowej. Należy wówczas uzgodnić również zasady przygotowania, złożenia i obrony pracy na PP, a także na uczelni zagranicznej, jeśli student zamierza uzyskać również dyplom zagranicznej uczelni.

• uzyskać zgodę na wyjazd prodziekana WIiT ds. kształcenia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finansowanie studiów w programie ERASMUS

Finansami programu ERASMUS zarządza w całości Dział Współpracy Międzynarodowejoraz Koordynator Uczelniana programu ERASMUS+

Aktualne informacje o zasadach finansowania i kwotach stypendiów dostępne na: https://www.put.poznan.pl/pl/erasmus

https://www.put.poznan.pl/pl/wyjazdy-z-pp-w-ramach-programu-erasmus/stypendia

 

STYPENDIUM ERASMUSA otrzymują wszyscy studenci zakwalifikowani na wyjazdy.

 

Czas wypłacania stypendium obejmuje okres zajęć na uczelni zagranicznej, a także ewentualny kurs językowy, potwierdzone zaświadczeniem wystawianym przez uczelnię zagraniczną. Długość pobytu poświadczona tym dokumentem jest podstawą do ostatecznego rozliczenia się ze stypendium.

 

Dofinansowanie jest zróżnicowane w zależności od kraju pobytu.

W nowym programie Erasmus+ Narodowa Agencja ustaliła po raz pierwszy jednolite stawki stypendiów obowiązujące dla wszystkich polskich uczelni.

• dofinansowanie zwiększone o 200 euro miesięcznie będzie przysługiwało studentom pobierającym stypendium socjalne z uczelni macierzystej.

 

Stypendium jest przelewane na podany przez studenta rachunek bankowy prowadzony przez bank z siedzibą w Polsce, w złotówkach lub euro.

 

UWAGA! Wypłata 90% stypendium następuje w terminie do miesiąca od rozpoczęcia podpisania umowy z PP, lub niezwłocznie po potwierdzenia okresu pobytu (po przyjeździe na uczelnię zagraniczną).

 

Wypłata 10% stypendium następuje po końcowym potwierdzeniu okresu pobytu przez uczelnię zagraniczną.

 

Zasady finansowania przez studiów zagranicznych w Programie ERASMUS określa szczegółowo umowa zawierana między studentem a Politechnikę Poznańską.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagania i kursy językowe

 

 

• Obowiązkowe kursy językowe

Studenci zakwalifikowani na wyjazd muszą przystąpić do testu językowego online przed wyjazdem i po powrocie do kraju. (Komisja Europejska bada wzrost poziomu kompetencji językowych podczas pobytu na Erasmusie.)

Jeśli wynik testu jest niższy lub równy B1, wówczas student jest zobowiązany do zaliczenia kursu językowego online.

Szczegóły na temat testu online (hasła dostępowe do platformy językowej programu Erasmus+) podadzą zakwalifikowanym studentom Koordynator Uczelniana i/lub Centrum Języków i Komunikacji).

 


Kursy organizowane przez uczelnie partnerskie

 

Większość uczelni partnerskich organizuje intensywne, 2-3-tygodniowe kursy języka narodowego przed rozpoczęciem roku akademickiego lub każdego semestru.

Przeważnie są to kursy nieodpłatne, ale np. w Niemczech kosztują ok. 140 euro. Bliższe informacje – w serwisach informacyjnych uczelni partnerskich.

Odbywanie kursu można wliczyć do okresu studiów i otrzymywać w tym czasie stypendium ERASMUSa, na zasadach określonych w umowie.

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 17 grudnia 2020 15:30  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS