Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Faculty > History

Historia Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

Print
There are no translations available.

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji jest najmłodszym, dziewiątym wydziałem Politechniki Poznańskiej, powołanym 1 października 2006 r. Powstanie Wydziału poprzedził długoletni rozwój dyscyplin naukowych wchodzących w skład elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Poznańskiej oraz tworzenie kadry naukowo-dydaktycznej i struktur akademickich, z których wyłonił się obecny Wydział. Początek historii Wydziału można przesunąć w czasie nawet jeszcze dalej, do czasów utworzonej w 1929 roku Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki, po 1945 roku przekształconej w Szkołę Inżynierską, a wreszcie w r. 1955 – w Politechnikę Poznańską, z jej Wydziałem Elektrycznym.

Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej był też macierzystą jednostką poprzednika obecnego Wydziału – Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji. Instytut powołano w 1974 r. (do roku 1985 pod nazwą Instytut Elektroniki). Od chwili powstania Instytut odpowiadał za programy studiów na kierunku Telekomunikacja – pierwszy nabór studentów na ten kierunek odbył się w roku 1975 – a później na kierunku Elektronika i telekomunikacja. Rozszerzenie nazwy kierunku studiów i samego Instytutu odpowiadało charakterowi działalności naukowej i dydaktycznej.

Instytutem kierowali kolejno: Artur Metal (do roku 1977), Jarosław Gąszczak (do roku 1981), Zdzisław Kachlicki (do roku 1989) oraz Andrzej Dobrogowski (od 1989 do 2006 roku).

W ostatnim roku swej działalności Instytut zatrudniał blisko 100 pracowników, w tym prawie 70 nauczycieli akademickich: 11 z tytułem profesora, 3 ze stopniem doktora habilitowanego, prawie 40 ze stopniem doktora, ponad 10 magistrów inżynierów, a także ponad 20 pracowników inżynieryjno-technicznych, 1 bibliotekarza oraz 3 pracowników administracyjnych.

Swoją historię ma również sama siedziba Wydziału. Od roku 2003 trwała budowa dwóch nowych budynków, położonych nieopodal kampusu Piotrowo, przy ulicy Polanka. W końcu roku 2004 do nowej siedziby zaczęły się przenosić poszczególne zakłady i laboratoria IET. W nowej siedziby Wydziału znajdują się wszystkie jednostki naukowo-dydaktyczne, laboratoria oraz biblioteka wydziałowa.

Historia działalności naukowo-badawczej Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji jest odbiciem gwałtownego rozwoju nowych technologii elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich dziesięcioleciach. Dlatego też pracom badawczym Wydziału – wcześniej Instytutu – towarzyszyły prace na rzecz gospodarki i współpraca z przemysłem. Instytut prowadził liczne prace badawcze i wdrożeniowe w wielu specjalnościach naukowych wchodzących w skład telekomunikacji, elektroniki, informatyki i metrologii. Badania obejmowały prace teoretyczne oraz doświadczalne i konstrukcyjne prowadzone w ramach działalności statutowej, projektów KBN, 5. Programu Ramowego i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, umów z jednostkami gospodarczymi oraz współpracy zespołów instytutu z krajowymi i światowymi instytucjami naukowymi bądź przemysłowymi.

Prof. Jerzy Tyszer i dr. G. Mrugalski we współpracy z amerykańską firmą Mentor Graphics Corporation, Wilsonville, OR (USA) opracowali nową technologię EDT (Embedded Deterministic Test) i wykorzystujący ją produkt TestKompress.

Nowe rezultaty badań w zakresie pól komutacyjnych i teorii ruchu zaproponował zespół prof. Wojciecha Kabacińskiego, który zajmował się m.in. badaniami pól komutacyjnych w routerach dużej pojemności oraz w optycznych przełącznicach cyfrowych. Zespół dr. hab. inż. Macieja Stasiaka prowadził badania dotyczące inżynierii ruchu w sieciach szerokopasmowych z integracją usług.

Bardzo ważną składową działalności badawczej Instytutu była współpraca grupy pracowników pod kierunkiem prof. Andrzeja Dobrogowskiego i dr. inż. Mieczysława Jessy z krajowymi operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie synchronizacji sieci telekomunikacyjnych i opracowanie urządzeń wspomagających warstwę synchronizacji w sieciach telekomunikacyjnych.

Prace badawcze prowadzono też w obszarze pomiarów. Należy tu wyróżnić interesujące interdyscyplinarne prace badawcze zespołu prof. Anny Cysewskiej-Sobusiak w zakresie pomiarów wielkości magnetycznych i świetlnych. Badania systemów interfejsów pomiarowych, pozyskiwania danych pomiarowych, przetwarzania słabych sygnałów, pomiarów w niskich temperaturach i wykorzystania mikroprocesorów w urządzeniach pomiarowych prowadził zespół prof. Waldemara Nawrockiego.

Prof. Janusz Sawicki i prof. Ryszard Stasiński prowadzili badania dotyczące transformat ortogonalnych, filtracji cyfrowej oraz zastosowania procesorów sygnałowych do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Prof. Wojciech Bandurski, dr hab. inż. Lech Różański i dr inż. Jarosław Szóstka prowadzili badania w zakresie pola elektromagnetycznego, kompatybilności elektromagnetycznej, propagacji sygnałów i anten. Inne obszary badań to optoelektronika i taryfy telekomunikacyjne.

Historię dydaktyki na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji można rozpocząć od okresu przedwojennego, kiedy w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu istniał kierunek o zabarwieniu radiowym. W roku 1955, wraz z powstaniem Politechniki Poznańskiej, pojawiła się na Wydziale Elektrycznym specjalność elektronika przemysłowa. W roku 1975 na uruchomionym wtedy kierunku telekomunikacja kształcenie rozpoczęło pierwszych 25 studentów. Dla porównania – dziś na kierunku elektronika i telekomunikacja studiuje corocznie ponad 200 osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

System kształcenia w IET, dostosowany do europejskich modeli studiów technicznych, ma postać 7-semestralnych studiów 1. stopnia (inżynierskich), z perspektywą kontynuacji nauki na 3-semestralnych studiach 2. stopnia (magisterskich). Część inżynierska studiów kończy się napisaniem inżynierskiej pracy dyplomowej i nadaniem tytułu zawodowego inżyniera elektroniki i telekomunikacji. Uzyskanie tytułu magistra inżyniera wymaga odbycia 3 dodatkowych semestrów studiów, kończących się obroną pracy magisterskiej. Taka konstrukcja programu umożliwia uzyskanie tytułu magistra elektroniki i telekomunikacji zarówno inżynierom telekomunikacji, jak i inżynierom oraz licencjatom kierunków pokrewnych.

Na Wydziale działa także Studium Doktoranckie, oferujące 2-letnie studia 3. stopnia w zakresie telekomunikacji.

 

Z każdym rokiem zwiększa się ilość zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku angielskim zarówno dla studentów zagranicznych, jak i studentów Politechniki Poznańskiej. Od roku akademickiego 2009/2010 wydział oferuje studia drugiego stopnia Master in Electronics and Telecommunications w języku angielskim.

Studenci elektroniki i telekomunikacji mają też możliwość studiowania za granicą, głównie w ramach europejskiego programu wymiany studenckiej Erasmus. Wdrożenie systemu punktów kredytowych ECTS daje możliwość oceniania, porównywania i przenoszenia wyników w nauce pomiędzy uczelniami, a tym samym gwarantuje uznanie poszczególnych okresów studiów, zapewniając studentom dostęp do studiowania na Politechnice Poznańskiej i w uczelniach partnerskich.

 

Projekt pod nazwą Zastoso­wania technologii mikrofalowej umożliwił opracowanie programów nauczania i utworzenie laboratorium mikrofalowego. Celem projektów zatytułowanych Telekomunikacja w Poznaniu i Nowoczesny program studiów inżynierskich elektroniki i teleko­munikacji było opracowanie nowoczesnego programu studiów magisterskich oraz utworzenie studiów inżynierskich w dziedzinie elek­troniki i telekomunikacji. Projekt pod nazwą Integracja technik telekomunikacyjnych i komputerowych umożliwił uruchomienie nowej specjalności: integracji technik telekomunikacyjnych i informatycznych. Projekt Program studiów dwustopniowych w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji rozpoczął wdrażanie w IET systemu punktów kredytowych.

Dzięki funduszom europejskich projektów edukacyjnych TEMPUS, a potem Leonardo da Vinci, zorganizowano w IET, a następnie na WEiT konferencję na temat dydaktyki w elektronice i telekomunikacji, Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, których tradycja liczy już kilkanaście lat. Instytut był też organizatorem innych konferencji krajowych i zagranicznych: Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Polskie Sympozjum Ruchu Telekomunikacyjnego, Konferencja Metrologia Kwantowa, DDECS, International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, International Conference on Signals and Electronics Systems, 73 MPEG meeting i 16th JVT meeting, Workshop on High Performance Switching and Routing.

Dzięki funduszom projektów europejskich wyposażono nowoczesne laboratoria studenckie: laboratorium optoelektroniczne, laboratorium sieci i komutacji elektronicznej, laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnału, laboratorium symulacji systemów telekomunikacyjnych, laboratorium układów analogowych, układów cyfrowych, laboratoria przetwarzania obrazu i teorii sygnałów.

W programie TEMPUS odbywały się liczne wyjazdy pracowników, a także zagraniczne staże studenckie, które dały początek udziałowi IET w unijnym programie edukacyjnym, /Socrates/ Erasmus. W roku akademickim 2011/2012 WEiT współpracował już w ramach Erasmusa z blisko 30 uczelniami, do których wyjeżdża ok. 30 studentów rocznie;przyjmując Wydział przyjmuje też co roku kilkuosobowe grupy studentów zagranicznych.

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 16 May 2012 09:30  

Search

Hot News


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS